OCHRONA ŚRODOWISKA


BADANIA I NADZORY


SEMINARIUM REGIONALNE


PORTAL BUDOWLANY


GAZETA BUDOWLANA


MAGAZYN BUDOWLANY


Procesy projektowe

Procesy projektowe (inaczej zwane procesami podstawowymi) zorganizowane są w sposób zapewniający Klientowi wykonanie usług najwyższej jakości, zgodnej z jego wymaganiami i oczekiwaniami, warunkami ekofizjograficznymi na terenie planowanych inwestycji, a także obligatoryjnymi przepisami i normami. Realizowane zlecenia stanowią jednostkowe i niepowtarzalne projekty inżynieryjne dostosowane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb inwestycyjnych.

Oferowany przez Biotop Biuro Inżynierii Środowiska zakres usług obejmuje następujące etapy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • wykonanie opracowań koncepcyjnych
 • wykonanie projektów podstawowych, budowlanych i wykonawczych
 • wykonanie opracowań specjalistycznych i ekspertyz inżynieryjnych
 • usługi serwisowe i nadzory autorskie

Opracowania koncepcyjno-studialne

 • wykonujemy szeroki wachlarz opracowań koncepcyjno-studialnych. W zakres tych opracowań wchodzą: badania i analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków komunalnych, gospodarczo-bytowych oraz przemysłowych
 • opracowanie studialne z zakresu planowanych inwestycji
 • opracowanie technologii wody i ścieków
 • prace przygotowawcze pod rozruchy technologiczne

Projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze

Proces budowy i uruchomienia inwestycji poprzedzony jest wykonaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń formalno - prawnych.
Wykonujemy pełny zakres dokumentacji projektowej (projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze) dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i budownictwa indywidualnego. Ten zakres prac obejmuje:

 • ten zakres prac obejmuje: gazowe sieci dystrybucyjne i instalacje przyłączeniowe
 • projekty dla inżynierii lądowej:
  - architektoniczno-konstrukcyjne obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego,
  - sieci i instalacji wodnych, c.o. i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków,
  - wentylacji i klimatyzacji, kotłownie gazowe i olejowe
  - wewnętrzne instalacje ppoż. i tryskaczowe
 • projektowanie nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni
 • stacje LPG
 • projektowanie instalacji gazu płynnego

Opracowania specjalistyczne, ekspertyzy inżynieryjne.

 • specjalistyczne opracowania dotyczące prób rozruchowo - odbiorowych
 • projekty przebudowy i remontów kotłowni
 • operaty wodno-prawne
 • raporty i analizy oddziaływanie inwestycji na środowisko

Usługi serwisowe i nadzory autorskie

Nadzory autorskie są formą serwisu projektanta nad realizacją inwestycji. Dzięki nadzorom istnieje możliwość zabezpieczenia interesów inwestorów przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z nieprawidłowej realizacji prac budowlanych oraz ewentualnymi awariami, które mogą być konsekwencją popełnionych błędów podczas budowy, montażu i uruchamianiu obiektów.

 • świadczymy fachowe doradztwo w zakresie: szkolenia na budowie dla obsługi
 • audyty inżynieryjno - techniczne w stosunku do eksploatowanych obiektów technologicznych
 • serwis podczas uruchomienia inwestycji oraz instrukcje dotyczące uruchomienia i eksploatacji oczyszczalni