Historia

Rozpoczęcie działalności nastąpiło w listopadzie 1997 roku Początkowo firma skupiała się tylko na działalności związanej z ochroną środowiska. Domeną było opracowywanie i wdrażanie technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. W kolejnych latach rozszerzono ofertę o prace projektowe dotyczące projektowania miejskich i gminnych oczyszczalni ścieków oraz o rozruchy technologiczne nowopowstałych i modernizowanych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

 

Na przełomie wieków postawiono na rozwój osobnego działu związanego z wydawnictwem. Zaowocowało to wydaniem jesienią 2000 roku pierwszego numeru gazety Millennium Gazeta Budowlana. Pod patronatem gazety, jesienią 2001 roku zorganizowana została we Wrocławiu pierwsza konferencja z cyklu Seminarium Regionalne – Targi dla architektów, projektantów i inwestorów instytucjonalnych. Formuła cyklicznych, comiesięcznych spotkań seminaryjnych producentów materiałów budowlanych z projektantami sprawdziła się na tyle, że w 2002 roku podjęto identyczne działania w Poznaniu, Krakowie i Katowicach. W roku 2003 było już 12 ośrodków w Polsce, a w 2004 roku objęto spotkaniami seminaryjnymi obszar całego kraju.

 

 

 

 

 

 

Rok 2005 to przełom w działaniach seminaryjnych ze względu na wyodrębnienie się seminariów dedykowanych typowo dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki cieplnej. W kolejnym roku wydzielono seminaria dla architektów i architektów wnętrz, a następnie dla projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć.

Rok 2007 to również okres powstania portalu budowlanego www.magazynbudowlany.pl oraz jego odpowiednika w formie drukowanej Magazyn Budowlany jako rocznika sprawozdawczego z poruszanych w ramach spotkań seminaryjnych tematów dotyczących nowych materiałów i technologii. W tym samym roku ofertę rozszerzono o nadzory i badania architektoniczno-archeologiczne wymagane ze strony Konserwatora Zabytków w ramach budowy, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów oraz sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.

W roku 2008 pod potrzeby rozbudowanej działalności powstał i rozpoczął równolegle działanie drugi podmiot gospodarczy w formie spółki jawnej. W roku 2009 wprowadzone zostały seminaria dla ostatniej grupy projektantów uczestniczących w procesie inwestycyjnym jaką są projektanci dróg i mostów pod nazwą: budownictwo drogowe i infrastruktura drogowa.

Dzięki temu istnieje możliwość dotarcia do najbardziej czynnej zawodowo grupy projektowej, która wyraża zainteresowanie uczestniczeniem w wykładach i konsultacjach merytorycznych z przedstawicielami producentów i administracji państwowej.

 

 

 

 

 

 

Misja firmy

Naszą misją jest rozpowszechnianie wiedzy o nowych materiałach, rozwiązaniach i technologiach stosowanych w budownictwie. Przedstawiciele producentów i importerów materiałów budowlanych mają możliwość zapoznania projektantów z materiałami, które są godne polecenia inwestorowi. Zadaniem firmy jest świadczenie usług na bardzo wysokim poziomie, aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów. Dobro Klienta jest celem naszego myślenia i działania.

Od wielu lat oprócz producentów materiałów budowlanych współpracujemy również z przedstawicielami administracji państwowej. Są to służby, które uczestniczą na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej lub są obecna w trakcie odbiorów obiektów użyteczności publicznej czy też obiektów przemysłowych. Współpracujemy m.in. z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków, Państwową Strażą Pożarną, Wydziałami Architektury Urzędów Miejskich i Starostw wydającymi pozwolenie na budowę, Sanepidem, czy Wydziałami Ochrony Środowiska.

Wykłady dotyczą m.in.:

  • zmian w Prawie Budowlanym,
  • warunków, jakim muszą odpowiadać budynki w zakresie ochrony ppoż.,
  • procedur obowiązujących przy składaniu dokumentacji technicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
  • projektów technologicznych obiektów kontrolowanych ze strony Sanepid-u,
  • wymagań Służb Ochrony Zabytków przy nowych inwestycjach i obiektach już istniejących.

Dyskusje panelowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem ze strony projektantów.

Wartości firmy

Główna wartością są pracownicy, których zadaniem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Jesteśmy konsekwentni w działaniu i stawiamy na stały rozwój. Naszą siłą jest wydajność i kreatywność pracowników każdego szczebla.

 

Zapraszamy do współpracy!