Inżynieria środowiska

Oferta skierowana do miast i gmin oraz zakładów produkcyjnych, które planują budowę nowych oczyszczalni lub modernizację i rozbudowę już istniejących:

 • w dziedzinie ochrony środowiska specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową. Główny obszar naszej działalności jest opracowanie technologii oczyszczania ścieków w oparciu o badania fizyko-chemiczne, a następnie projektowanie nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
 • oferujemy usługi projektowe, prace studialne (koncepcje, studia wykonalności) w tym projekty techniczne (projekty budowlane i wykonawcze oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, komunalnych i przemysłowych
 • projektujemy systemy kanalizacyjne dla ścieków sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych i przemysłowych
 • przeprowadzamy rozruchy technologiczne oraz szkolenia dotyczących obsługi i użytkowania oczyszczalni ścieków
 • wykonujemy specjalistyczne opracowania w rodzaju raportów środowiskowych, operatów wodnoprawnych, itp.
 • w swoich rozwiązaniach stosujemy optymalnie dobrane technologie, każdorazowo indywidualnie analizując bieżące uwarunkowania
 • nasze prace wykonujemy stosując najnowocześniejsze oprogramowanie komputerowe CAD w tym 3D

 

 

 

 

 


Procesy projektowe

Procesy projektowe (inaczej zwane procesami podstawowymi) zorganizowane są w sposób zapewniający Klientowi wykonanie usług najwyższej jakości, zgodnej z jego wymaganiami i oczekiwaniami, warunkami ekofizjograficznymi na terenie planowanych inwestycji, a także obligatoryjnymi przepisami i normami. Realizowane zlecenia stanowią jednostkowe i niepowtarzalne projekty inżynieryjne dostosowane do indywidualnych oczekiwań i potrzeb inwestycyjnych.

Oferowany przez Biotop Biuro Inżynierii Środowiska zakres usług obejmuje następujące etapy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych:

 • wykonanie opracowań koncepcyjnych
 • wykonanie projektów podstawowych, budowlanych i wykonawczych
 • wykonanie opracowań specjalistycznych i ekspertyz inżynieryjnych
 • usługi serwisowe i nadzory autorskie

Opracowania koncepcyjno-studialne

 • wykonujemy szeroki wachlarz opracowań koncepcyjno-studialnych. W zakres tych opracowań wchodzą: badania i analizy fizyko-chemiczne wody i ścieków komunalnych, gospodarczo-bytowych oraz przemysłowych
 • opracowanie studialne z zakresu planowanych inwestycji
 • opracowanie technologii wody i ścieków
 • prace przygotowawcze pod rozruchy technologiczne

Projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze

Proces budowy i uruchomienia inwestycji poprzedzony jest wykonaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń formalno – prawnych.
Wykonujemy pełny zakres dokumentacji projektowej (projekty podstawowe, budowlane i wykonawcze) dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i budownictwa indywidualnego. Ten zakres prac obejmuje:

 • ten zakres prac obejmuje: gazowe sieci dystrybucyjne i instalacje przyłączeniowe
 • projekty dla inżynierii lądowej:
  – architektoniczno-konstrukcyjne obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego,
  – sieci i instalacji wodnych, c.o. i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków,
  – wentylacji i klimatyzacji, kotłownie gazowe i olejowe
  – wewnętrzne instalacje ppoż. i tryskaczowe
 • projektowanie nowych i modernizacja istniejących oczyszczalni
 • stacje LPG
 • projektowanie instalacji gazu płynnego

 

 

 


Opracowania specjalistyczne, ekspertyzy inżynieryjne

 • specjalistyczne opracowania dotyczące prób rozruchowo – odbiorowych
 • projekty przebudowy i remontów kotłowni
 • operaty wodno-prawne
 • raporty i analizy oddziaływanie inwestycji na środowisko

Usługi serwisowe i nadzory autorskie

Nadzory autorskie są formą serwisu projektanta nad realizacją inwestycji. Dzięki nadzorom istnieje możliwość zabezpieczenia interesów inwestorów przed niepożądanymi skutkami wynikającymi z nieprawidłowej realizacji prac budowlanych oraz ewentualnymi awariami, które mogą być konsekwencją popełnionych błędów podczas budowy, montażu i uruchamianiu obiektów.

 • świadczymy fachowe doradztwo w zakresie: szkolenia na budowie dla obsługi
 • audyty inżynieryjno – techniczne w stosunku do eksploatowanych obiektów technologicznych
 • serwis podczas uruchomienia inwestycji oraz instrukcje dotyczące uruchomienia i eksploatacji oczyszczalni