Badania i nadzory

Oferujemy kompleksową współpracę przy inwestycjach wymagających prowadzenia nadzorów architektonicznych oraz badań i nadzorów archeologicznych. Pracujemy zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Zakres prac obejmuje:

  • prowadzenia poprzedzających inwestycję kompleksowych badań archeologicznych oraz archeologiczno-architektonicznych, spełniających wymagania stawiane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  • prowadzenia nadzorów archeologicznych oraz konserwatorskich
  • opracowania programów badawczych
  • opracowania źródeł i materiałów archeologicznych (ekspertyzy, datowania)
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac ziemnych

 

 

 

Ostatnio prowadzone prace:

LP

NAZWA ZADANIA

TERMIN BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

1.

Badania archeologiczne przeprowadzone podczas budowy domów jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 378 w miejscowości Kiełczów, gm. Długołęka
– badania archeologiczne nad osadą z okresu wędrówek ludów (dec. nr 1000/2007-1004/2007 z dn. 21.08.2007; 218-220/2007 z dn. 08.03.2007r).

I etap:
18.06. – 31.08.2007r.
II etap:
01.10. – 31.10.2007r.

2.

Badania archeologiczne wykonane w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Milickiej w Sułowie (VII etap realizacji inwestycji)
– badania archeologiczne na terenie zabytkowego miasta średniowiecznego i nowożytnego Sułowa, oraz weryfikacja zasięgu zabytkowych stanowisk archeologicznych nr: 1/96/72-30 AZP – ślady osadnictwa kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza, z XIV-XVw. oraz cmentarz z okresu wojen szwedzkich; 5/100/72-30AZP – osada z wczesnego średniowiecza; stan. 24/119 AZP 72-30-ślady osadnictwa z neolitu, wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytności (dec. nr 188/2008 z dn. 20.02.2008).

I etap:
25.02. – 04.04.2008r.
II etap:
05.05. – 12.09.2008r.

3.

Badania archeologiczne przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Gruszeczka, gm. Milicz
– badania archeologiczne na obszarze zabytkowej wsi o metryce średniowiecznej oraz w obrębie stanowisk archeologicznych nr: 1/92/72-30 AZP oraz 2/93/72-30 AZP stanowiących ślady osadnictwa nowożytnego z XVI-XVII w, oraz, 7/102/72-30 AZP – osady kultury komornickiej, kultury grzebykowo-dołkowej i ślad osadnictwa kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (dec. nr 377/2008 z dn. 18.04.2008).

07.07. – 10.10.2008r.

4.

Badania archeologiczne w trakcie budowy zakładu produkcyjnego firmy ADIF Sp. z o.o. we Wrocławiu, przy ul. Bierutowskiej
– badania weryfikacyjne istniejących stanowisk archeologicznych (dec. nr 991/2008 z dn. 11.08.2008r.).

19.08. – 26.09.2008r.

5.

Badania archeologiczne podczas rozbudowy zakładu produkcyjnego firmy Robert Bosch Sp. z o. o. oddział w Mirkowie, gm. Długołęka
– badania weryfikacyjne na obszarze stanowiska archeologicznego nr 3/49/79-30 AZP, stanowiącego późnośredniowieczne ślady osadnictwa (dec. nr 730/2008 z dn. 11.06.2008r.)

16.09. – 17.10.2008r.

6.

Badania archeologiczne towarzyszące budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Piotrkowskiej, dz. nr 12 i 13/1 AM, obręb Stabłowice we Wrocławiu
– archeologiczne badania weryfikacyjne w obszarze odkryć archiwalnych stanowisk archeologicznych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego 36/89/79-27 AZP, stanowiącego ślad osadniczy z późnego średniowiecza – okresu nowożytnego oraz na terenie strefy ochrony konserwatorskiej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Stabłowice Stare (uchwała RM z dn. 06.04.2006) (dec. nr 587/2008 z dn. 12.05.2008r.)

22.10. – 28.11.2008r.

7.

Badania archeologiczne przy budowie linii kablowej sn i nn oraz demontażu napowietrznej linii sn i remoncie linii napowietrznej nn w miejscowości Sobótka, gm. Sobótka
– badania archeologiczne na terenie zabytkowego historycznego miasta Sobótka, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 449 decyzją z dn. 08.12.1958r oraz na terenie objętym strefą „OW” ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna), wyznaczonej dla miejscowości o metryce średniowiecznej (dec. nr 125/2008 z dn. 01.02.2008r; 44/2009 z dn. 14.01.2009r.)

25.11. – 31.12.2008r.
09.02. – 10.04.2009r.

8.

Badania archeologiczne w trakcie rozbudowy i przebudowy zaplecza posesji nr 204 przy ul. Powstańców śląskich we Wrocławiu
– badania archeologiczne na terenie stanowiska archeologicznego nr 346 wg wytycznych konserwatorskich (9-archiwalia)-osada z późnego średniowiecza (dec. nr 1070/2008 z dn. 26.08.2008r.).

03.12. – 19.12.2008r.

9.

Badania archeologiczno-architektoniczne w trakcie budowy fontanny na ul. Oławskiej we Wrocławiu, na odcinku od ul. Szewskiej do pl. Dominikańskiego
– badania archeologiczno-architektoniczne na terenie na miejskiego zespołu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 212 z dn. 12.05.1967r. (dec. nr 1268/2008 z dn. 03.10.2008r, 1721/2008 z dn. 16.01.2009r, 137/2009 z dn. 28.01.2009r.)

02.02. – 31.03.2009r.