Polityka Prywatności

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.04.2017 jest firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, (NIP: 898-219-84-84, Numer KRS: 0000404129).

Celem Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J.Stachowiak Spółka Jawna wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404129, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J. Stachowiak Spółka Jawna (dalej zwanej Biotop Sp.J.) sposobu przetwarzania w informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Biotop sp.j. przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. 

Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Opracowany dokument jest zgodny również z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że Spółka Biotop Biuro Inżynierii Środowiska przetwarza dane osobowe swoich klientów, kontrahentów i podmioty współpracujące jako administrator w celu realizacji świadczonych usług.
Przysługuje Państwu prawo złożenia zapytania, jakie dane są w naszym posiadaniu oraz na jakiej podstawie je posiadamy. W tym wypadku proszę o przesłanie maila zwrotnego. Na wszystkie zapytania będziemy starali się odpowiadać niezwłocznie, jednakże zawsze w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo żądania do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo żądania przeniesienia danych jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

Wszystkie posiadane przez nas dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji świadczonych usług lub przez czas, który wynika z przepisów prawa.
W przypadku skorzystania z ww. praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@emgb.pl