Polityka prywatności

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 27.04.2017 jest firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, (NIP: 898-219-84-84, Numer KRS: 0000404129).


Celem Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J.Stachowiak Spółka Jawna wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404129, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J. Stachowiak Spółka Jawna (dalej zwanej Biotop Sp.J.) sposobu przetwarzania w informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Biotop sp.j. przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. 

Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Opracowany dokument jest zgodny również z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.